Trang chủ > Office > [eBook] Giáo trình Microsoft Access

[eBook] Giáo trình Microsoft Access

Giáo trình MS Access (1)

GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………… 1
BÀI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………….. 3
1. Giới thiệu Access 2000………………………………………………………………………….. 4
2. Khởi động…………………………………………………………………………………………….. 5
3. Tạo mới tệp Access……………………………………………………………………………….. 6
4. Môi trường làm việc………………………………………………………………………………. 8
5. Mở tệp đã tồn tại …………………………………………………………………………………… 8
6. Thoát khỏi Access…………………………………………………………………………………. 9
CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU…………………………………………….. 10
1. Các khái niệm về CSDL Access ……………………………………………………………. 11
1.1 CSDL Access …………………………………………………………………………………………. 11
1.2 Bảng dữ liệu …………………………………………………………………………………………… 12
1.3 Liên kết các bảng dữ liệu …………………………………………………………………………. 15
2. Xây dựng cấu trúc bảng ……………………………………………………………………….. 17
3. Thiết lập quan hệ…………………………………………………………………………………. 23
4. Nhập dữ liệu……………………………………………………………………………………….. 26
4.1 Cách nhập dữ liệu……………………………………………………………………………………. 26
4.2 Một số thao tác xử lý dữ liệu trên bảng………………………………………………………. 28
a. Xoá bản ghi ………………………………………………………………………………………….. 28
b. Sắp xếp dữ liệu……………………………………………………………………………………… 29
c. Lọc dữ liệu……………………………………………………………………………………………. 29
5. Thuộc tính LOOKUP…………………………………………………………………………… 30
6. Qui trình xây dựng CSDL Access …………………………………………………………. 35
Bài tập …………………………………………………………………………………………………… 36
CHƯƠNG 2: TRUY VẤN DỮ LIỆU…………………………………………………………. 40
1. SELECT queries …………………………………………………………………………………. 41
1.1 Cách tạo…………………………………………………………………………………………………. 41
1.2 Lọc dữ liệu …………………………………………………………………………………………….. 46
2. TOTAL queries …………………………………………………………………………………… 50
3. CROSSTAB queries ……………………………………………………………………………. 52
4. MAKE TABLE queries ……………………………………………………………………….. 55
5. DELETE queries …………………………………………………………………………………. 58
6. UPDATE queries ………………………………………………………………………………… 59
Bài tập …………………………………………………………………………………………………… 62
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN………………………………………………………. 66
1. Khái niệm Forms…………………………………………………………………………………. 67
2. Sử dụng FORM WIZARD……………………………………………………………………. 67
3. Sử dụng FORM DESIGN VIEW…………………………………………………………… 72
3.1 Thiết kế Form nhập dữ liệu đơn giản…………………………………………………………. 72
3.2 Tinh chỉnh cấu trúc Form…………………………………………………………………………. 76
4. Kỹ thuật Sub-form ………………………………………………………………………………. 81
Bài tập …………………………………………………………………………………………………… 93
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÁO CÁO…………………………………………………………. 98
1. Các khái niệm về Report………………………………………………………………………. 99
1.1 Cấu trúc Report ………………………………………………………………………………………. 99
1.2 Môi trường làm việc………………………………………………………………………………. 100
2. Sử dụng Report wizard ………………………………………………………………………. 101
3. Thiết kế report …………………………………………………………………………………… 107
4. Report chứa tham số ………………………………………………………………………….. 115
Bài tập …………………………………………………………………………………………………. 121
CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN…………………………………………….. 123
1. Môi trường lập trình VBA ………………………………………………………………….. 124
2. Các kiểu dữ liệu và khai báo……………………………………………………………….. 126
2.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản………………………………………………………………………….. 126
2.2 Biến và cách sử dụng biến………………………………………………………………………. 128
a. Biến – khai báo biến đơn giản ………………………………………………………………. 128
b. Phạm vi biến ………………………………………………………………………………………. 130
2.3 Hằng và cách sử dụng hằng…………………………………………………………………….. 131
a. Khai báo hằng…………………………………………………………………………………….. 131
b. Phạm vi hằng ……………………………………………………………………………………… 132
3. Các cấu trúc lệnh VBA ………………………………………………………………………. 132
3.1 Cấu trúc IF… END IF……………………………………………………………………………. 133
3.2 Cấu trúc SELECT CASE .. END SELECT ………………………………………………. 134
3.3 Cấu trúc FOR … NEXT…………………………………………………………………………. 137
3.4 Cấu trúc WHILE … WEND …………………………………………………………………… 139
3.5 Lệnh DoCmd………………………………………………………………………………………… 140
4. Chương trình con ………………………………………………………………………………. 143
4.1 Chương trình con dạng hàm……………………………………………………………………. 144
4.2 Chương trình con dạng thủ tục………………………………………………………………… 148
5. Kỹ thuật xử lý lỗi ………………………………………………………………………………. 150
5.1 Xử lý lỗi ………………………………………………………………………………………………. 150
5.2 Bẫy lỗi …………………………………………………………………………………………………. 154
6. Một số ví dụ ……………………………………………………………………………………… 156
CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU…………………………………………… 162
1. Kỹ thuật DAO…………………………………………………………………………………… 163
1.1 Lớp đối tượng DAO………………………………………………………………………………. 164
1.2 Đối tượng Database……………………………………………………………………………….. 166
1.3 Đối tượng RecordSet……………………………………………………………………………… 167
1.4 Đối tượng QueryDef ……………………………………………………………………………… 172
1.5 Đối tượng TableDef ………………………………………………………………………………. 175
1.6 Đối tượng Relation………………………………………………………………………………… 178
2. Bài toán đặt lọc dữ liệu ………………………………………………………………………. 178
CHƯƠNG 7: MENU & TOOLBAR ………………………………………………………… 183
1. Tạo Menu …………………………………………………………………………………………. 184
2. Gắn kết Menu, Toolbar ………………………………………………………………………. 190
3. Tạo form chính………………………………………………………………………………….. 190
Bài tập …………………………………………………………………………………………………. 193
THUẬT NGỮ TIN HỌC…………………………………………………………………………. 202
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………….. 204

 

Download

http://www.mediafire.com/?i3ng4zmtgtlzo3u

Preview

http://www.scribd.com/doc/83274972/Access-2000

Giáo trình MS Access (2)

BÀI 1. MỞ ĐẦU ………………………………………………………..1
BÀI 2. ACCESS ………………………………………………………………..3
2.1. Giới thiệu …………………………………………………………………………..3
2.2. Khởi động ACCESS…………………………………………………3
2.3. Khái niệm về cơ sở dữ liệu trong Access ……………………………..4
2.4. Các phép toán………………………………………………………………….5
2.4.1 Các phép toán Logic ……………………………………………….5
2.4.2 Các phép toán số học ……………………………………………………5
2.4.3 Các phép toán so sánh : >, >=, <, <=, = và <> …………………………………6
2.4.4 Dấu rào : ……………………………………………………………………..6
BÀI 3. LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………7
3.1. TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU………………………………………………….7
3.1.1 Tạo cơ sở dữ liệu bằng WIZARD………………………………………..7
3.1.2 Tạo cơ sở dữ liệu trống ……………………………………………8
3.2. Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu………………………………………………..9
BÀI 4. LÀM VIỆC VỚI TABLE …………………………………………….11
4.1. Tạo cấu trúc của Table………………………………………………..11
4.1.1 Tạo Table bằng Wizard………………………………………….11
4.1.2 Tạo Table bằng DATASHEET VIEW…………………………..11
4.1.3 Tạo Table bằng DESIGN VIEW…………………………………………13
4.2. Nhập số liệu vào Table………………………………………14
4.3. Hiệu chỉnh Table………………………………………………………15
4.3.1 Thay đổi cấu trúc bản ghi……………………………………….15
4.3.2 Thay đổi nội dung bản ghi ……………………………………..15
4.3.3 Thay đổi cách trình bày……………………………….16
4.4. Khai thác số liệu trên Table………………………………………16
4.4.1 Tìm và thay thế ………………………………………………….16
4.4.2 Thay đổi vị trí trường……………………………………….16
4.4.3 Sắp xếp…………………………………………………………..16
4.4.4 Lọc bản ghi…………………………………………………………..17
BÀI 5. LÀM VIỆC VỚI QUERY…………………………………………….22
5.1. Khái niệm………………………………………………………………………22
5.2. Cách tạo QUERY……………………………………………………..23
5.2.1 Select Query……………………………………………………..24
5.2.2 Cross Tab Query …………………………………………26
5.3. Hiệu chỉnh QUERY…………………………………………………28
5.4. Thực hiện QUERY………………………………………………………28
BÀI THỰC HÀNH …………………………………………………………29
BÀI 6. LÀM VIỆC VỚI REPORT ………………………………………….34
6.1. Khái niệm……………………………………………………………………34
6.2. Cách tạo Report …………………………………………………………….34
6.3. Hiệu chỉnh Report…………………………………………………………….39
6.4. Thực hiện Report………………………………………………….39
BÀI THỰC HÀNH. ………………………………………………………………..40
BÀI 7. LÀM VIỆC VỚI FORM………………………………………………42
7.1. Khái niệm : ……………………………………………………………………42
7.2. Thiết kế Form : ……………………………………………………………..42
7.3. Hiệu chỉnh Form…………………………………………………………47
7.4. Thực hiện Form……………………………………………….47
BÀI THỰC HÀNH ……………………………………………………………48
BÀI 8. MACRO VÀ HỆ THỐNG THỰC ĐƠN………………………………53
8.1. MACRO………………………………………………………………..53
8.1.1 1. Khái niệm : …………………………………………………..53
8.1.2 Cách tạo Macro……………………………………………..53
8.1.3 Thực hiện Macro……………………………………………54
8.2. Hệ thống thực đơn…………………………………………………………54
8.2.1 Cách tạo thực đơn: …………………………………………………..54
8.2.2 Sử dụng thực đơn…………………………………………………..57
BÀI THỰC HÀNH …………………………………………………………………58
BÀI 9. MỞ ĐẦU………………………………………………………………………61
9.1. Giới thiệu……………………………………………………………………………61
9.2. Các khái niệm thường dùng …………………………………………………..63
9.3. Làm việc với Visual Basic …………………………………………………63
9.3.1 Cài đặt : ……………………………………………………………….63
9.3.2 Khởi động ……………………………………………………………64
9.3.3 Màn hình làm việc ………………………………………………..64
9.3.4 Kết thúc……………………………………………………………………….65
BÀI 10. LẬP TRÌNH TRONG VISUAL BASIC …………………………….66
10.1. Làm việc với hộp điều khiển……………………………………………..67
10.1.1 Các loại hộp điều khiển : trên thanh Tools Bar có các nút điều khiển
thường sử dụng như :……………………………………………………….67
10.1.2 Thêm hộp điều khiển lên biểu mẫu …………………….68
10.1.3 Hiệu chỉnh hộp điều khiển :…………………………………….69
10.2. THUỘC TÍNH……………………………………………………69
10.2.1 Khi thiết kế : …………………………………………………………69
10.2.2 Khi thực hiện chương trình……………………………………..70
10.2.3 Các loại thuộc tính : ………………………………………….70
10.3. Thủ tục tình huống:……………………………………………………….72
BÀI THỰC HÀNH ……………………………………………………73
10.4. Thay đổi thuộc tính : ……………………………………………………..74
10.4.1 Hộp Text : ………………………………………………………….74
10.4.2 Các hộp Command Button : ……………………………74
10.4.3 Các hộp Check Box : ………………………………………..74
10.4.4 Đổi Font : …………………………………………………………..74
10.5. Viết các thủ tục tình huống : ……………………………………………….75
10.5.1 Thủ tục của Form : đây là thủ tục chứa các chỉ thị khởi tạo giá trị ban đầu…….. 75
10.5.2 Thủ tục của các hộp Command :…………………………………75
10.5.3 Thủ tục của các hộp Check Box : …………………………….76
10.6. Ghi và thực hiện trương trình : ……………………………………76
10.6.1 Lưu trữ : ………………………………………………………….76
10.6.2 Xem mã lệnh : ………………………………………………….77
BÀI 11. BIẾN NHỚ ……………………………………………………………….83
11.1. Khái niệm : ………………………………………………………………83
11.2. Khai báo biến : ………………………………………………………………83
11.2.1 Khai báo bằng …………………………………………….83
11.2.2 Cách viết……………………………………………………….84
11.2.3 Khai báo biến toàn cục………………………………………85
11.2.4 Khai báo nhiều biến ……………………………………….85
11.3. Khai báo hằng : ……………………………………………………..86
11.4. Khai báo mảng :……………………………………………………………….86
11.4.1 Khai báo mảng : ……………………………………………….86
11.4.2 Sử dụng mảng : ………………………………………………..87
11.5. Khai báo bảng ghi :………………………………………………..88
11.5.1 Khai báo : ……………………………………………………………..88
11.5.2 Sử dụng biến bản ghi : ……………………………………88
11.6. Biến đổi (convert) từ loại dữ liệu này qua loại d ữ liệu khác………………….89
BÀI 12. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN……………………90
12.1. Cấu trúc chọn :……………………………………………………90
12.1.1 Cấu trúc : IF……………………………………………………90
12.1.2 Cấu trúc : IF … ELSE …………………………………………90
12.1.3 Cấu trúc : Select Case <Biểu thức>…………………………….91
12.2. Cấu trúc lặp. ………………………………………………………….92
12.2.1 Cấu trúc : …………………………………………………92
12.2.2 Cấu trúc : …………………………………………………93
12.2.3 Cấu trúc : …………………………………………………93
12.3. Nhãn :……………………………………………94
12.3.1 Nhãn : …………………………………………………………..95
12.3.2 Số thứ tự dòng lệnh : ………………………………………96
BÀI 13. METHOD………………………………………………………….97
13.1. Circle Method………………………………………………………..97
13.2. Line Method ………………………………………………………….98
13.3. Cls Method…………………………………………………….99
13.4. Hide Method……………………………………………………..100
13.5. Show Method…………………………………………………….100
13.6. Item Method ………………………………………………..101
13.7. Move Method…………………………………………………………101
13.8. Point Method……………………………………………………….102
13.9. Print Method ……………………………………………………….103
13.10. PrintForm Method ………………………………………………103
13.11. PSet Method…………………………………………………..104
13.12. Refresh Method …………………………………………………105
13.13. Scale Method ……………………………………………….105
13.14. SetFocus Method……………………………………………107
13.15. Show Method…………………………………………………107
13.16. TextHeight và TextWidth Methods…………………………….107
BÀI 14. HÀM…………………………………………………………109
14.1. Các hàm xử lý chuỗi :……………………………………………..109
14.1.1 Tìm chiều dài chuỗi : LEN(String) ……………………109
14.1.2 Chuyển sang chữ thường : …………………………….109
14.1.3 Chuyển sang chữ in : …………………………………………109
14.1.4 Lấy các ký tự bên trái : …………………………………109
14.1.5 Lấy các ký tự bên phải:…………………………………110
14.1.6 Lấy nhóm ký tự bất kỳ:…………………………………110
14.1.7 Bỏ các ký tự trống:…………………………………….110
14.1.8 Bỏ các ký tự trống bên trái: ……………………………..110
14.1.9 Bỏ các ký tự trống bên phải: ……………………………….110
14.1.10 Đổi mã số sang ký tự: ……………………………111
14.1.11 Đổi ký tự sang mã số: ………………………………111
14.1.12 Đổi chuỗi sang số: …………………………………..111
14.1.13 Đổi số sang chuỗi: …………………………………..111
14.1.14 Định dạng chuỗi:………………………………………………..111
14.1.15 Tìm chuỗi con: ………………………………………..112
14.2. Các hàm xử lý số : ………………………………………………….113
BÀI 15. DÙNG LIST CONTROLS ………………………………………115
15.1. Listbox …………………………………………………………..116
15.1.1 Hiển thị nhiều sự lựa chọn……………………………….116
15.1.2 Save content của Listbox……………………………………117
15.1.3 Load một Text file vào Listbox ……………………..119
15.2. Drag-Drop ……………………………………………………………..120
15.3. Dùng Property Sorted ………………………………………….122
BÀI 16. TỰ TẠO OBJECT…………………………………………127
BÀI 17. DEBUG……………………………………………………….136
17.1. Đặc tả chương trình (Program Specifications) ………………136
17.1.1 Cấu trúc các bộ phận……………………………………….137
17.1.2 Kỹ thuật lập trình…………………………………………137
17.1.3 Dùng Subs và Functions …………………………………….137
17.2. Một số lưu ý………………………………………………………138
17.2.1 Đừng sợ Error ………………………………………..138
17.2.2 Dùng Comment (Chú thích) ………………………….139
17.2.3 Đặt tên các variables có ý nghĩa …………………….139
17.2.4 Dùng Option Explicit…………………………………………139
17.2.5 Desk Check………………………………………………140
17.2.6 Soạn một Test Plan …………………………………140
17.3. Các kỹ thuật xử lý lỗi ………………………………………..140
17.3.1 Xử lý Error lúc Run time ………………………………………140
17.3.2 Dùng Breakpoints ……………………………………..141
17.3.3 Dùng Immediate Window………………………………………..143
17.3.4 Theo dấu chân chương trình (Tracing) …………………………143
17.3.5 Dùng Watch Window……………………………………………145
17.3.6 Dùng phương pháp loại suy (Elimination Method) …………..145
BÀI 18. DÙNG MENU…………………………………………………….147
18.1. Main Menu…………………………………………………………..147
18.2. Pop-up Menu ……………………………………………….151
18.3. Chứa menu Settings trong Registry ……………………153
BÀI 19. DÙNG DIALOGS …………………………………….161
19.1. Message Boxes ………………………………………………..161
19.2. Input Boxes…………………………………………………….164
19.3. Common Dialogs ………………………………………………….166
19.4. Open và Save File Dialogs ………………………………….167
19.5. Các loại Dialog có sẵn để dùng ………………………………..171
19.5.1 Color Dialog…………………………………………………..171
19.5.2 Font Dialog …………………………………………………..173
19.5.3 Print Dialog………………………………………………..174
19.5.4 Help Dialog…………………………………………………..176
19.6. Custom Dialogs………………………………………………….176
BÀI 20. DÙNG ĐỒ HỌA …………………………………………………180
20.1. Màu (color) và độ mịn (resolution) ………………………………….180
20.1.1 Độ mịn (resolution)…………………………………………..180
20.1.2 Màu (color) ……………………………………………………..182
20.2. Function RGB………………………………………………………185
20.3. Color Mapping………………………………………………………..187
20.4. Dùng Intrinsic Color Constants………………………………….188
20.5. Graphic files…………………………………………………………189
BÀI 21. CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)……………………………..190
21.1. Table, Record và Field……………………………………………….190
21.2. Primary Key và Index……………………………………………..191
21.3. Relationship và Foreign Key ……………………………………193
21.4. Relational Database…………………………………………………195
21.5. Các lợi ích………………………………………………………………….195
21.6. Integrity Rules (các quy luật liêm chính) …………………….196
21.6.1 General Integrity Rules ………………………………………..196
21.6.2 Database-Specific Integrity Rules …………………………………197
21.7. Microsoft Access Database Management System…………………………..197
21.8. Properties Required và Allow Zero Length……………………197
21.9. Làm việc với các versions khác nhau ……………………………….198
21.10. Dùng Query để viết SQL………………………………………….199
21.11. Dùng Link Table để làm việc trực tiếp với database loại khác………..200
21.12. Database Server và một số khái niệm…………………………….200
BÀI 22. SỬ DỤNG CONTROL DATA ……………………………202
22.1. Control Data……………………………………………………..202
22.2. Chỉ định vị trí Database lúc chạy chương trình………………..207
22.3. Thêm bớt các Records………………………………………….207
22.4. Dùng DataBound Combo ………………………………..210
BÀI 23. LẬP TRÌNH VỚI KỸ THUẬT DAO…………………….213
23.1. Reference DAO……………………………………………….213
23.2. Dùng keyword SET…………………………………………214
23.3. Các nút di chuyển………………………………………………216
23.4. Thêm bớt các Records …………………………………….218
23.5. Tìm một bản ghi ……………………………………………..221
23.6. Bookmark …………………………………………………224
23.7. LastModified ………………………………………………….224
BÀI 24. LẬP TRÌNH VỚI ADO ……………………………………..226
24.1. Control Data ADO…………………………………………….226
24.2. Data Form Wizard…………………………………….231

Download

http://www.mediafire.com/?2hw294269i5zw8b

Preview

http://www.scribd.com/doc/83276863/ACCESS-LAP-TRINH-TRUC-QUAN

MS Access 2003 (Eng)

.

Download

http://www.mediafire.com/?omitmz32jnkjmmt

Chuyên mục:Office Tags: , ,
 1. Tai
  Tháng Hai 18, 2011 lúc 9:32 chiều

  thanks ban.

 2. muabay
  Tháng Năm 27, 2013 lúc 10:06 sáng

  cảm ơn!

 1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.